Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu [mojedomena]

Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego [mojedomena] (zwany dalej „Serwisem”), zarządzanego przez firmę eSerwis.com (zwana dalej „eSerwis.com”), działającego jako pośrednik między Klientami a Wykonawcą.
1.2. Operator Serwisu, eSerwis.com, jest odpowiedzialny wyłącznie za przekazywanie zleceń od Klientów do Wykonawcy.

Definicje
2.1. Klient – osoba korzystająca z Serwisu w celu zamówienia usługi.
2.2. Wykonawca – partner Serwisu, który realizuje zlecenia przekazywane przez eSerwis.com.

Zakres Usług
3.1. Serwis służy jako platforma do zamawiania usług, określając szczegółowo rodzaje dostępnych usług.

Proces Zamawiania Usług
4.1. Klient składa zapytanie o usługę poprzez Serwis, które jest automatycznie przekazywane do Wykonawcy.
4.2. Wykonawca odpowiada za ocenę zlecenia i jego realizację.

Odpowiedzialność
5.1. eSerwis.com odpowiada jedynie za przekazanie zlecenia od Klienta do Wykonawcy. Nie ponosi odpowiedzialności za działania Wykonawców oraz za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe (w tym utratę zysków), które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu.
5.2. Odpowiedzialność eSerwis.com wobec Klienta jest ograniczona do wysokości opłat zapłaconych przez Klienta za usługę, z której wynikło roszczenie.

Ochrona Danych Osobowych
6.1. W Serwisie przetwarzamy jedynie numer telefonu Klienta, który zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 listopada 2022 r. (sygn. akt: II SA/WA 710/22) w kontekście działalności Serwisu nie jest uznawany za daną osobową. eSerwis.com zobowiązuje się do ochrony tych informacji z należytą starannością.

Reklamacje
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania usług należy kierować bezpośrednio do Wykonawcy.
7.2. eSerwis.com nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

Rozwiązywanie Sporów
8.1. W przypadku sporów między Klientem a Wykonawcą, zaleca się najpierw próbę polubownego rozwiązania.
8.2. eSerwis.com może pośredniczyć w mediacji, ale nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji lub postępowań arbitrażowych.

Zmiany Regulaminu
9.1. eSerwis.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
9.2. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego przeglądania Regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Kontynuowanie korzystania z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowego Regulaminu.

Wyłączenie Gwarancji
10.1. Usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach Serwisu są świadczone „tak, jak są” i „jak są dostępne”, bez jakichkolwiek gwarancji co do ich jakości, niezawodności, przydatności do określonego celu czy innych gwarancji wyraźnych czy domniemanych. Gwarancje związane z jakością i zgodnością usług z zamówieniem są wyłącznie w gestii Wykonawcy.

Prawa Autorskie i Własność Intelektualna
11.1. Wszystkie treści cyfrowe Serwisu, w tym teksty, grafika, logo, są własnością eSerwis.com i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.
11.2. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie treści z Serwisu może skutkować odpowiedzialnością prawną lub cywilną.

Postanowienia Końcowe
12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
12.2. Wszelkie działania użytkowników Serwisu niezgodne z Regulaminem mogą skutkować odpowiedzialnością prawną lub cywilną.
12.3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby operatora Serwisu.
12.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.

Informacje Dodatkowe

W przypadku pytań lub wątpliwości, Klient może skontaktować się z eSerwis.com poprzez wysłanie email na adres pomoc@eserwis.com.

Scroll to Top